การเข้ารับการรักษาพยาบาลของนิสิต เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิต ทุกชั้นปี ทุกระดับ ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2560 กับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 
โดยให้ความคุ้มครองนิสิต  ตั้งแต่ วันที่  1 สิงหาคม 2560  ถึง 31 กรกฎาคม 2561  วงเงินประกันที่บริษัทให้ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย ดังนี้

1. ผลประโยชน์พื้นฐาน (กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต) จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ต่อคน
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง
3. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนอกเหนือจากอุบัติเหตุ จำนวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

กรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ ประสบอุบัติเหตุสามารถไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลเปาโล (กรุงเทพฯ)
โรงพยาบาลสุขุมวิท  โรงพยาบาลรามคำแหง และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 12,000 บาท 
ทั้งนี้ นิสิตจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประจำตัวนิสิต เมื่อเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลทุกครั้ง

กรณีนิสิตได้รับอุบัติเหตุแล้วไปรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกอื่นๆ นิสิตต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน  แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์
(ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ) 
ไปดำเนินการเบิกเงินคืนได้ที่
- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร  อาคาร 9 ชั้น 1
- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว องครักษ์  อาคารกีฬา 2 ชั้น 1

กรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต  หรือกรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากอุบัติเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหรือรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  เสนอเรื่องผ่านคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา ไปยังงานสวัสดิการนิสิต  ส่วนกิจการนิสิต  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
02 – 2589589 
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 12086   เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและประสานงานในการส่งเอกสารหลักฐานไปยังบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พื่อเบิกสินไหมทดแทนหรือเงินช่วยค่าทำศพต่อไป