ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2561 | เวลา 14.17 น.

 

คำสั่งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่ง
 
เรื่อง
 
เอกสาร
 
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  10 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  09 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  08 /2561
(สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  39 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดความสูญเสีย (Lean Management) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  38 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  37 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ์การเงิน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  36 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  35 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  34 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  33 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  32 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  31 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  29 /2560
(สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 24/ 2560
(สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560)
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 44/ 2559
(สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559)
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 33/ 2559
(สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559)
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 31/ 2559
(สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ 29/ 2559
(สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559)
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้