งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขอแจ้งกำหนดการ การให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารแนบ

read more ...


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว

  ส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำเว็บไซต์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคลากรสามารถเข้ามาค้นหาหรือดูรายละเอียดของข้อมูลกองทุนโดย เข้าได้ที่ Link นี้ และสำหรับสมาชิกปัจจุบันที่ต้องการขอรับรหัสเพื่อเข้าทำรายการออนไลน์สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสได้ที่ (SCB PVD online)ปฎิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปฎิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   งานพัฒนาบุคลากร ส่วนทรัพยากรบุคคลจัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

read more ...


กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ยืนยันข้อมูล กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ยืนยันข้อมูล

    กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ยืนยันข้อมูลภายใน 31 ก.ค. 60
โดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ใน เว็บไซต์นี้ ซึ่งหากเป็นการเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานก่อน
 

read more ...


ตกเบิก ร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57 ตกเบิก ร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57

  ตกเบิก ร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57 ที่โอนเข้าบัญชีธนาคารเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีเงื่อนไขในการปรับ ดังนี้
1. อัตราเงินเดือนเมื่อเทียบฐาน 56 และ 57 แล้ว ต้องไม่เกิน 39,630
2. หากเป็นสายวิชาการ จะได้รับเฉพาะตำแหน่งอาจารย์ เท่านั้น

read more ...

เอกสารเผยแพร่

     
     

 

ส่วนงานภายในส่วนทรัพยากรบุคคล


งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์