แผนงานโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แผนงานโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 

read more ...


โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2562

กำหนดการ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี2562 วันจันทร์ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 - 12.00 น.

read more ...


ประชุมใหญ่สามัญปะจำปี 2562 สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น

ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หากสมาชิกไม่สามรถเข้าร่วมได้ขอให้ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ในการนี้ขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าประชุมหรือหนังสือมอบฉันทะให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล ทราบภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์ภายใน 15633การทำประกันสุขภาพกลุ่ม และการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับบุคลากร ปี 2561 การทำประกันสุขภาพกลุ่ม และการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับบุคลากร ปี 2561

   ด้วย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย คู่สมรส และบุตร โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก โดยให้ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงขอให้บุคลากรแจ้งความประสงค์ทำประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์ โดยเลือกแผนให้กับตนเอง คู่สมรส และบุตร พร้อมให้ส่งเงินส่วนต่างและหลักฐานต่าง ๆ       ที่หน่วยงานของท่าน ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

read more ...


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว

  ส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำเว็บไซต์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคลากรสามารถเข้ามาค้นหาหรือดูรายละเอียดของข้อมูลกองทุนโดย เข้าได้ที่ Link นี้ และสำหรับสมาชิกปัจจุบันที่ต้องการขอรับรหัสเพื่อเข้าทำรายการออนไลน์สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสได้ที่ (SCB PVD online)ปฎิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปฎิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   งานพัฒนาบุคลากร ส่วนทรัพยากรบุคคลจัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

read more ...


เอกสารเผยแพร่

     

 

หนังสือเวียน

ส่วนงานภายในส่วนทรัพยากรบุคคล


งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์