ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล

ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล โทร 0 2649 5000 ติดต่อหมายเลขภายในดังนี้

ส่วนงาน ติดต่อ  
งานบริหารงานบุคคล 15638  
งานวิเคราะห์อัตราและประเมินผลบุคลากร 15634  
งานทะเบียนประวัติ 15633  
งานพัฒนาบุคลากร 15724 , 15934  
งานสวัสดิการบุคลากร 15725 , 15345  


 
ผู้อำนวยการ 15630