โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ จากกรณีปัญหา (Problem based Learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา  (Problem based Learning: PBL) ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558  ณ ชั้น 8 ห้อง 801 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร