อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  Active  Learning  เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2558  ณ ห้อง 1001  ชั้น 10  อาคารเรียนรวม  (Learning Tower)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร