การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

             ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป