การอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล SWU-TQF

             ฝ่ายวิชาการ  ร่วมกับ  สำนักคอมพิวเตอร์  จัดอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ในระบบ  SWU-TQF  ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและองครักษ์

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

วันที่ 4 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์