บุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์
ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง

Vice President for Ongkharak Campus
Assistant Professor Kittikoon Rungruang

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
ผศ.พญ.ดุจเดือน สีละมาด

Assistant to the President for Ongkharak Campus
Assistant Professor Dujduen Sriramatr, MD.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล

Assistant to the President for Ongkharak Campus
Assistant Professor Woraphon Aramrussamekul, MD

งานสนับสนุนและพัฒนา

งานสาธารณูปโภค

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

งานยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย

นายจีรพงษ์  ด้วงเพียร        หัวหน้างานยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย

นายวิชัย  จันทร์ประมูล       หัวหน้าแผนกการจราจร

นายชาติชาย  ทองแก้ว       หัวหน้าแผนกยานพาหนะ

นายพิทักษ์  เหมาะศรี         หัวหน้าแผนกความปลอดภัย