บุคลากร

 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์
ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง

Vice President for Ongkharak Campus
Assistant Professor Kittikoon Rungruang

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล

Assistant to the President for Ongkharak Campus
Assistant Professor Woraphon Aramrussamekul, MD.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
ผศ.พญ.ดุจเดือน สีละมาด

Assistant to the President for Ongkharak Campus
Assistant Professor Dujduen Sriramatr, MD.