ส่วนพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development Office)

            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  เป็นที่ตั้งพื้นที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   สำหรับใช้เป็นที่รองรับการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก เพื่อการขยายตัวทางวิชาการ และการขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศ  ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และการพัฒนาความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีพื้นที่รวม  935 ไร่ และยังมีพื้นที่สถาบันวิจัยและสาธิตการศึกษา และศูนย์จัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ จำนวน 207 ไร่  รวมพื้นที่ทั้งสิ้น  1,142 ไร่ โดยได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  โดยมีคณะต่าง ๆ ได้แก่  คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์  คณะพลศึกษา  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร   คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย   ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์  ซึ่งปัจจุบันยังมีการขยายตัวเพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิต  การวิจัย  และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย  และนโยบายของชาติ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด   โดยมีศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการขนส่ง มศว องครักษ์ เป็นหน่วยงานในการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค  อาคารสถานที่  ระบบความปลอดภัย  การขนส่ง  ตลอดจนการสนับสนุนการเรียน การสอนของคณะวิชาต่าง ๆ  ที่ตั้งอยู่  ที่อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก และในปี 2559 ซึ่ง มศว องครักษ์ จะครบ 20 ปีที่ได้ดำเนินกิจการมา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการขนส่ง มศว องครักษ์ จึงได้ขอจัดตั้งเป็นส่วนพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development Division) ขึ้นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป