ประกาศ
 TitleModified Date 
ประกาศ มศว เรื่อง การกำหนดลักษณะงานที่ได้เงินเพิ่มพิเศษ4/19/2019Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการมีความรู้ความสามารถเพื่อบรรจุผู้แสดงเจตนาเป็นพนักงาน4/1/2019Download
ประกาศ เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย4/19/2019Download
ประกาศ ยกเลิกการแบ่งงานภายในหน่วยงานของส่วนงาน และประกาศแบ่งส่วนงานภายใน สำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์ร.พ. สำนักงานอธิการบดี4/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561)4/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ห้องพักสวัสดิการประสานมิตร7/2/2019Download
ประกาศ มศว เรื่องมาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 4/19/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง อัตราเงินชดเชย และ ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินชดเชย 4/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ4/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย4/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 6/18/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานเป็นงบประมาณเงินรายได้ของส่วนกลาง4/1/2019Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25627/10/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย4/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย6/19/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง วิธิการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร6/19/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพููนความรู้ทางวิชาการ4/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25604/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ปี 2562)7/11/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนที่มีการเรียนการสอน4/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้างาน4/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหน่วยงาน4/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สายวิชาการ พ.ศ. 25604/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย4/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน4/1/2019Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย4/19/2019Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 31 ก.ค.604/1/2019Download
ข้อบังคับ
 TitleModified Date 
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.25614/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 25626/19/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วง4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารสำนักงานอธิการบดี4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25626/19/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย4/1/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับรวม)7/11/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 5)4/1/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4)4/1/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3)4/1/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)4/1/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 25594/1/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน 25594/1/2019Download
โครงการ