ประกาศ
 TitleModified DateSize 
ประกาศ มศว เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สายวิชาการ พ.ศ. 25609/27/2017737.65 KBDownload
ประกาศ มศว แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25609/27/2017488.65 KBDownload
ประกาศ ยกเลิกการแบ่งงานภายในหน่วยงานของส่วนงาน และประกาศแบ่งส่วนงานภายใน สำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์ร.พ. สำนักงานอธิการบดี5/19/201710.04 MBDownload
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน5/4/201734.51 KBDownload
ประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 25595/4/20171.11 MBDownload
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหน่วยงาน5/4/2017732.74 KBDownload
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้างาน5/4/2017501.66 KBDownload
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนที่มีการเรียนการสอน5/4/20171.54 MBDownload
ประกาศ เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย5/4/20176.14 MBDownload
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการมีความรู้ความสามารถเพื่อบรรจุผู้แสดงเจตนาเป็นพนักงาน5/5/20173.97 MBDownload
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย8/22/20172.48 MBDownload
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 31 ก.ค.6010/5/20173.58 MBDownload
ข้อบังคับ
 TitleModified DateSize 
ข้อบังคับ ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย5/4/20171.75 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ5/4/20172.02 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร5/4/20171.84 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง5/4/20172.92 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย5/4/20172.52 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ5/4/20172.14 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วง5/4/20173.21 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย5/4/20174.18 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ5/4/20171.85 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารสำนักงานอธิการบดี5/4/20172.41 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย5/4/20176.45 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)5/4/20171.23 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล5/4/201710.76 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ5/4/20177.00 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน5/4/2017734.84 KBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 5/4/20171.31 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ5/4/20179.62 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า5/4/20177.19 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ5/4/2017840.04 KBDownload