ประกาศ
 TitleModified Date 
ประกาศ มศว เรื่อง การกำหนดลักษณะงานที่ได้เงินเพิ่มพิเศษ6/18/2018Download
ประกาศ เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย5/4/2017Download
ประกาศ ยกเลิกการแบ่งงานภายในหน่วยงานของส่วนงาน และประกาศแบ่งส่วนงานภายใน สำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์ร.พ. สำนักงานอธิการบดี5/19/2017Download
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561)11/30/2018Download
ประกาศ มศว เรื่องมาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 10/26/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง อัตราเงินชดเชย และ ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินชดเชย 3/7/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ6/26/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย4/4/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานเป็นงบประมาณเงินรายได้ของส่วนกลาง4/4/2018Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการมีความรู้ความสามารถเพื่อบรรจุผู้แสดงเจตนาเป็นพนักงาน5/5/2017Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย11/12/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพููนความรู้ทางวิชาการ5/8/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25603/7/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนที่มีการเรียนการสอน4/4/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้างาน4/4/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหน่วยงาน4/4/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สายวิชาการ พ.ศ. 25603/22/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย9/20/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน9/5/2018Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย3/26/2018Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 31 ก.ค.604/2/2018Download
ข้อบังคับ
 TitleModified Date 
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.25611/14/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร5/18/2018Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วง5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารสำนักงานอธิการบดี5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย5/4/2017Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับรวมฉบับที่ 2 3 และ 4)1/23/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4)11/23/2018Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)11/23/2018Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 255911/23/2018Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ11/23/2018Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ5/4/2017Download
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน 25596/26/2018Download
โครงการ