งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์ม งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 TitleModified Date 
ขอลากิจส่วนตัวลาพักผ่อนไปต่างประเทศ7/12/2019Download
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ7/12/2019Download
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ7/12/2019Download
แบบประเมินฯ ของผู้แสดงเจตนาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย5/31/2017Download
แบบฟอร์ม การขอลาออก จากมหาวิทยาลัย 12/19/2018Download
แบบฟอร์ม ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร8/7/2018Download
แบบฟอร์ม ใบสมัครงาน3/26/2018Download
แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25609/27/2017Download
แบบสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/13/2018Download
แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย6/22/2018Download
ประกาศ มศว เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สายวิชาการ พ.ศ. 25609/27/2017Download
แบบฟอร์ม งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 TitleModified Date 
HRD-SWU-01 ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิชาการ7/12/2019Download
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ7/12/2019Download
สัญญารับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ7/12/2019Download
การขอลาแพทย์ประจำบ้าน7/12/2019Download
การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)7/12/2019Download
HRD-SWU-08 ขอชี้แจงเสนอเรื่องล่าช้า7/12/2019Download
HRD-SWU-07_01 แบบรายงานการศึกษา ฝึกอบรม นำเสนอผลงาน7/12/2019Download
HRD-SWU-07 ขอส่งรายงานการศึกษา ฝึกอบรม นำเสนอผลงานทางวิชาการ7/12/2019Download
HRD-SWU-06 ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรม การปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ7/12/2019Download
HRD-SWU-05 ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน7/12/2019Download
HRD-SWU-04 ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานและส่งรายงานการศึกษา7/12/2019Download
HRD-SWU-03 ขอยกเลิก7/12/2019Download
HRD-SWU-02_03 โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ) 7/12/2019Download
HRD-SWU-02_02 โครงการปฏิบัติการวิจัย7/12/2019Download
HRD-SWU-02_01 โครงการหรือแนวการศึกษา อบรม และเหตุผลความจำเป็น(พนักงานมหาวิทยาลัย)7/12/2019Download
HRD-SWU-02 ขอลาไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย7/12/2019Download
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ7/12/2019Download
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา7/12/2019Download
แบบฟอร์ม งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์