ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน)
          รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค
          อีเมล somjaisi@g.swu.ac.th
          เบอร์โทรภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12001

          ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
   
   

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล tnomsak@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล naruephat@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12021
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย แก้วพินิจ
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล thongchaika@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12015
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล thanital@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 27253
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัตถ์ พูนเดช
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล chanutp@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 27254
อาจารย์วัชรพงศ์ แสงอ่อน
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล watcharapongs@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 17934
       
อาจารย์ภานุวัฒน์ บุตรเรียง
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล panuwat@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน -
อาจารย์พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล patchareep@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน -
       
อาจารย์รัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล rattiyam@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12028
อาจารย์สุพัตรา อารีกิจ
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล supatraa@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12021
       
อาจารย์ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล kwankanit@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12028
อาจารย์มาลินี ลีโทชวลิต
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล malineel@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12021
       
อาจารย์กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล kankanit@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12021
อาจารย์ชุติมา ศรีสุข
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล chutimasris@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน -
       
อาจารย์ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล chattraphas@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน -
   
       

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล jitpinya@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 11998
อาจารย์กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล kamolwan@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 11996
       
อาจารย์กาญจนา ต้นโพธิ์
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล kanchana@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12017
อาจารย์ธรรมนูญ สะเทือนไพร
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล thammanoons@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12015, 27255
       
อาจารย์นันทน์ธร บรรจงปรุ
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล nanthon@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12029
อาจารย์ณัชวดี จันทร์ฟอง
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล natchavadee@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12027
       
อาจารย์อาจารีย์ ช่างประดับ
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล ajareecha@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12028
อาจารย์วิชุดา สาธิตพร
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล wichudas@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12018
       
อาจารย์สุเมษย์ หนกหลัง
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล sumate.swu@gmail.com
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12028
อาจารย์เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล penvisa@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12016
       
อาจารย์วรสรณ์ เนตรทิพย์
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล worasorn@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน -
อาจารย์เมทินี ทนงกิจ
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล metineet@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน -
       
อาจารย์ปองทิพย์ เทพอารีย์
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล pongtip@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12018
อาจารย์นันทพร ศรจิตติ
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล nantaporn@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12017
       
อาจารย์สุนทรี สกุลพราหมณ์
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล soontaree@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน -
อาจารย์รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์
ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อีเมล ronnayut@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12017
       
อาจารย์จิตสุภา กิติผดุง

อีเมล jitsupak@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน -
อาจารย์สิริรัตน์ จรรยารัตน์

อีเมล siriratj@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน -
 
       

 

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นายพุฒินันท์ ยาไธสง
อีเมล puttinun@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12008 
  นางสาวสุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย
อีเมล sudruthai@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12010 
         
นางสาวยุวรัตน์ แตงน้อย
อีเมล yuwarat@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12052
  นางสาวสาริสา เรืองศรี
อีเมล sarisar@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12051
 
         
นางสาวชนมน ชูมาปาน
อีเมล chanamon@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 11995


ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ 
  นางสาวเกศราภรณ์ เขียวรอด
อีเมล gedsaraporn@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12009


ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ 
         
นางสาวปริยานุช ประเสริฐสิริกุล
อีเมล pariyanuch@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12010


ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ 
  นางสาวทิพย์วรรณ กฤษณ์รุ่งโรจน์
อีเมล tippawankr@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12026

 

 

นายอธิปัตย์ สมิททองคำ
อีเมล athipat@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12004


ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ 
  นายนัทวุฒิ สุขชาติ
อีเมล nattawuts@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 17933, 27251


 
         
นางสาวจาริณี มาเวหา
อีเมล jarineem@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12003
 
     

 

นางสาวสิริพันธุ์ พงศ์ประยูร
อีเมล siriphan@g.swu.ac.th
เบอร์โทรภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12023


ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ 
     

 

นางธัญพร ขุนเศรษฐี
อีเมล tunyapornk@g.swu.ac.th
เบอร์โทรภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12007 
  นางสาวพรพัชร์ รอดเงิน
อีเมล: pornpatch@g.swu.ac.th
เบอร์โทรภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12006 
         
นางสาวประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย
อีเมล prapanrat@g.swu.ac.th
เบอร์โทรภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12005


ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
  นางสาวปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง
อีเมล piyamaphon@g.swu.ac.th
เบอร์โทรภายใน 0 2649 5000 ต่อ 17933


ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ 
         
         
         

 

นางสาวมติมนต์ วงศ์กุลลักษณ์
อีเมล matimon@g.swu.ac.th
เบอร์โทรภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12012


ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
     

 

นางสาวจินตนา โกมลกิตติกานต์
อีเมล jintanako@g.swu.ac.th
เบอร์โทรภายใน 0 2649 5000 ต่อ 12011


ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ