ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

President of Srinakharinwirot University            Associate Professor Dr.Somchai Santiwatanakul

 
     

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน

Vice President for Administration                            Associate Professor Dr.Narongsak Laosrisin

 
     

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

Vice President for Academic Affairs                     Professor Dr. Pansiri Phansuwan

 
     

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

Vice President for Planning and Development         Assistant Professor Dr.Werasak Charaschaisri, MD.

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฏหมาย
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง

Vice President for Legal Affairs and Discipline
Assistant Professor Dr. Rittichai Onming

 
     

 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม

Vice President for Human Resources
Associate Professor Dr. Laddawal Phivthongngam

 
     

 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

Vice President for Social Services
Associate Professor Dr. Chanwit Tiamboonprasert

 
     

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

Vice President for International Relations and Communications
Associate Professor Prit Supasetsiri

 
     

 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผศ.พินิจ เทพสาธร

Vice President for Physical and Environmental Development
Assistant Professor Pinit Thepsatorn

 
     

 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์
ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง

Vice President for Ongkharak Campus
Assistant Professor Kittikoon Rungruang

 
     

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย                        รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม                  

Vice President for University Council Affairs
Assistant Professor Dr. Arusa Chaovanalikit

 
     

 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
รศ. นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต

Vice President for Student Development
Associate Professor Olarn Prommalikit, MD

 

 

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินวิโรฒ 
 
 
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
นายอดิศร แสงซื่อ
E-mail: adisorn@g.swu.ac.th     
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15621
     
     
 
เลขานุการอธิการบดี
นายกฤติน จงควดี
E-mail: krittinswu@gmail.com
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15621
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
นางปิยภาณี เฮ็นท์ช
E-mail: piyaphanee@g.swu.ac.th
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15009
โทรสาร: 02-260-1011
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นางนุสรา ม่วงคง
E-mail: nutsaral@g.swu.ac.th
โทร : 02-649-5000 ต่อ 15717
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
นางดารณี ชมศิริ
E-mail: daraneen@g.swu.ac.th
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15661
     
     
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฏหมาย
นางสาวกีรติกัณฑ์ ปีติวงศ์
Email: k.keeratikum@gmail.com
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15636
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางสาวรุจิรา วงศ์วุฒิอักษร
E-mail:
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15930
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
นางสาวสิริพัฒน์ ชลคีรี
E-mail: siripatc@g.swu.ac.th
โทร: 02-649-5000 ต่อ 11399
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
นางบุปผชาติ ตรีทศ
E-mail: buppach@g.swu.ac.th
โทร: 02-649-5000 ต่อ 12348
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวบุศรา สราคำ
E-mail: busaras@g.swu.ac.th
โทร: 02-649-5000 ต่อ 12129
     
 
 
 
 
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์
นางสาววิพัฒน์ โยทัยเคลื่อน
E-mail: wipat_bow@hotmail.com
โทร: 02-649-5000 ต่อ 21061
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการรองธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
นางสาวไรวินท์  ลียวัฒนานุพงศ์
E-mail: raiwin@g.swu.ac.th 
โทร: 02-649-5000 ต่อ 21061
 

 

ทีมผู้ช่วยเลขานุการ

     

ผู้ช่วยเลขานุการอธิการบดี
นางสาวชลธิชา อ้วนละมัย
เบอร์โทรติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 15620

 

ผู้ช่วยเลขานุการอธิการบดี
นางสาวศิริกานดา บุญถาวรสกุล
เบอร์โทร์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 15620
Email: sitikanda@swu.ac.th

 

 

   

 

ผู้ช่วยเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
นางสาวจุติพร เกิดบ้านบ่อ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 15009
Email: jutiporn@g.swu.ac.th