เอกสารการจัดทำแบบประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รอบการประเมิน ปี 2560
เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบการประเมิน ปี 2561