ส่วนงานภายใน

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน องครักษ์ สำนักงานอธิการบดี  ได้แบ่งส่วนงาน จำนวน 4 งานเพื่อรองรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. งานสนับสนุนและพัฒนา
2. งานสาธารณูปโภค
3. งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
4. งานยานพาหนะการจรารและความปลอดภัย

หัวหน้างานสนับสนุน

แบ่งออกเป็น 7 งาน (ปัจจุบัน มีบุคากร 9 อัตรา)

1.งานธุรการ

2.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3.งานยุทธศาสตร์และการวางแผน

4.งานบัญชีและการเงิน

5.งานพัสดุ

6.งานประกันคุณภาพ

7.งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพัธ์

หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

แบ่งออกเป็น 4 งาน (ปัจจุบันมีบุคลากร 30 อัตรา)

1.งานอาคารสถานที่

2.งานภูมิทัศน์

3.งานรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะ

4.งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

แบ่งออกเป็น 4 งาน (ปัจจุบันมีบุคลากร 21 อัตรา)

1.งานระบบไฟฟ้า

2.งานระบบประปา

3.งานระบบการสื่อสารและเทคโนโลยี

4.งานซ่อมบำรุง

แบ่งออกเป็น 3 งาน (ปัจจุบันมีบุคลากร 8 อัตรา)

1.งานบริการด้านยานพาหนะจราจรและความปลอดภัย

2.งานการจราจร

3.งานรักษาความปลอดภัย