ส่วนงานภายใน

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน องครักษ์ สำนักงานอธิการบดี  ได้แบ่งส่วนงาน จำนวน 4 งานเพื่อรองรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานสาธารณูปโภค
3. งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
4. งานพาหนะการจรารและความปลอดภัย

งานบริหารและธุรการ

งานสาธารณูปโภค

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

งานพาหนะการจรารและความปลอดภัย