เว็บไซต์รายวิชา SWU ปีการศึกษา 2561

"ใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น"

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 111 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  (Thai for Communication) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 - 2 และ Nottingham  
   

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 141 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 141  ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6)  
  (Life in a Digital World)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 - 2 (ประสานมิตร และ องครักษ์) และ Nottingham  (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาความสำคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมิน สื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการป้องกัน การนำเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 151 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 151  การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)  
  (General Education for Human Development)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 (ประสานมิตร และ องครักษ์) และ Nottingham (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสำคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 161 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 161  มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4)  
  (Human in Learning Society)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 (ประสานมิตร และ องครักษ์)  
   

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

 

+

+

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 242 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)  
  (Mathematics in Daily Life)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภคและการคำนวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 243 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)  
  (Personal Financial Management)   เริ่มสอนในปีการศึกษา 2561 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 - 2 (ประสานมิตร) และ Nottingham (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 244 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 244  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6)  
  (Science for Better Life and Environment)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร และ องครักษ์)  
   

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 246 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 246  วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)  
  (Healthy Lifestyle)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (องครักษ์)  
   

ศึกษาองค์ประกอบและความสำคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 253 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 253  สุนทรียสนทนา 2(1-2-3)  
  (Dialogue)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1  (องครักษ์)  
   

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดำเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 261 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 261  พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6)  
  (Active Citizens)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 - 2 (ประสานมิตร และ องครักษ์) และ Nottingham (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสำคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการดำเนินชีวิต การมีจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 264 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 264  มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4)  
  (Human in Multicultural Society)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1  (องครักษ์)  
   

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 265 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 265  เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)  
  (Economic Globalization)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1  (องครักษ์)  
   

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 266 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 266  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)  
  (Sufficiency Economy)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1  (องครักษ์)  
   

ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

 

+

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 351 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)  
  (Personality Development) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร และ องครักษ์)  
   

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 353 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 353  มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5)  
  (Man, Reasoning and Ethics) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร และ องครักษ์)  
   

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 354 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 354  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5)  
  (Creativity and Innovation)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1  (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 356 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 356  จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต 2(2-0-4)  
  (Social Psychology for Living)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 2  (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 357 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 357  สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4)  
  (Mental Health and Social Adaptability)   เริ่มสอนในปีการศึกษา 2561 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (องครักษ์)  
   

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 358 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 358  กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3)  
 (Creative Activities for Life and Social Development)   เปิดสอนภาคเรียนที่ 1  (องครักษ์)  
   

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)]

 

+

  >> เข้าสู่สื่อการเรียนรายวิชา SWU 364 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 364  เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(2-2-5)  
  (Economy in Globalization) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1  (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

+

  >> เข้าสู่สื่อการเรียนรายวิชา SWU 365 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 365  หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5)  
  (Principles of Modern Management) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร และ องครักษ์)  
   

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

+

  >> เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา SWU 366 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 366  จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5)  
  (Social Psychology) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคมกระบวนการต่างๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

+

  >> เข้าสู่สื่อการเรียนรายวิชา SWU 371 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 371  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5)  
  (Creativity, Innovation and Technology) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2  (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

+

  >> เข้าสู่สื่อการเรียนรายวิชา SWU 374 | มคอ. 3 | มคอ. 5 |  
 
  SWU 374  สัมมาชีพชุมชน 3(2-2-5)  
  (Ethical Careers for Community) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1  (ประสานมิตร)  
   

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างสำนึก และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

[หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2552  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์]

 

+

กรณี นิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม