โครงการปฐมนิเทศบุคลากร "ก้าวแรกสู่การเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
 

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562