โครงการปฐมนิเทศบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ก้าวแรกสู่การเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รุ่นที่1)
เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561