ข่าวสาร

โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชม มศว องครักษ์

โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชม มศว องครักษ์
Posted: Apr 1, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

นักเรียนโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชม มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 203 คน และครู จำนวน 30 คน

Print
Tags:

x