ข่าวสาร

การนำเสนอหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC)

การนำเสนอหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC)
Posted: Apr 1, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

การนำเสนอหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ บริษัท Pearson เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี

Print
Tags:

x