ข่าวสาร

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างข้อสอบ

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างข้อสอบ
Posted: Jul 12, 2018
Comments: 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมอาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนเพื่อ การปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เทคนิคการสร้างข้อสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

                                                                       

                                          กำหนดการโครงการ                                                                            

              

Print
Tags:

x