ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2561 | เวลา 10.17 น.

 


ประกาศ
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

.........................

1) กรณีป่วย (ส่งใบรับรองแพทย์ โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามรับรองในใบรับรองแพทย์มาด้วย)
2) กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของฝ่ายวิชาการสำนักฯ (ส่งหลักฐานประกอบ โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามรับรองในใบหลักฐานประกอบด้วย)
3) กรณีขาดสอบโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ และไม่มีเหตุผลอันสมควร พิจารณาให้เกรดเท่าคะแนนที่มี

นิสิตสามารถยื่น "แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิชาศึกษาทั่วไปย้อนหลัง" ได้ที่ประสานมิตร หรือ ที่องครักษ์
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2562 (เวลา 08.30 - 12.00 น. , เวลา 13.00 - 16.30 น.)
 รายละเอียดดังนี้

1) ที่ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower)  ชั้น 3  ห้อง 01-35-0302W  ฝ่ายบริการการศึกษา
       เบอร์ติดต่อ: 0 2649 5000 ต่อ 12008 (คุณพุฒินันท์), ต่อ 12026 (คุณศราวุธ), ต่อ 11995 (คุณชนมน)

2) ที่องครักษ์ อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน  ชั้น 1  ห้อง 112 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
       เบอร์ติดต่อ: 0 2649 5000 ต่อ 27256 (คุณณัฐวดี)
 

* การจัดสอบวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ย้อนหลัง จะจัดสอบวันที่ 24 มกราคม 2561  เวลา 16.30 - 18.30 น.


**** เวลา - สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ย้อนหลัง จะประกาศที่ 1) http://ilc.swu.ac.th  2) http://facebook.com/IlcSwu และ 3) บอร์ดประกาศ
**** นิสิตสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายการคำร้อง ขอสอบวิชาศึกษาทั่วไปย้อนหลัง [กรุณาคลิก]
 **** กรณีนิสิตต้องการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา [กรุณาคลิก]


.....................................................

 

 

 

แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU)

        ตามที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้กำหนดวันสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ในประมวลรายวิชา และแจ้งให้นิสิตรับทราบตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาแล้วนั้น หากนิสิตมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าสอบได้ตามที่กำหนด ให้ปฏิบัติดังนี้
   
  1) กรณีป่วย (ส่งใบรับรองแพทย์ โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามรับรองในใบรับรองแพทย์มาด้วย)
         ระยะเวลาติดต่อ: ภายใน 7 วัน หลังวันสอบ (กรณีไม่สามารถแจ้งด้วยตนเองได้ ให้ผู้ปกครองหรือเพื่อนโทรแจ้งอาจารย์ผู้สอน)
       สถานที่ติดต่อ: ที่ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower)  ชั้น 3  ห้อง 01-35-0302W  ฝ่ายบริการการศึกษา  (เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
       สถานที่ติดต่อ: หรือ ที่องครักษ์ อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน  ชั้น 1  ห้อง 112  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  (เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
       เบอร์ติดต่อ: 0 2649 5000 ต่อ 12008, 12026, 11995, 27256
       การสอบย้อนหลัง: ให้นิสิตติดตามรายระเอียดการสอบด้วยตนเองที่ http://ilc.swu.ac.th หรือที่ฝ่ายบริการการศึกษา
   
  2) กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของฝ่ายวิชาการสำนักฯ (ส่งหลักฐานประกอบ โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามรับรองในใบหลักฐานประกอบมาด้วย)
         ระยะเวลาติดต่อ: ภายใน 7 วันหลังสอบ (กรณีไม่สามารถแจ้งด้วยตนเองได้ ให้ผู้ปกครองหรือเพื่อนโทรแจ้งอาจารย์ผู้สอน)
       สถานที่ติดต่อ: ที่ประสานมิตร อาคารเรียนรวม (Learning Tower)  ชั้น 3  ห้อง 01-35-0302W  ฝ่ายบริการการศึกษา  (เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
       สถานที่ติดต่อ: หรือ ที่องครักษ์ อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน  ชั้น 1  ห้อง 112  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  (เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
       เบอร์ติดต่อ: 0 2649 5000 ต่อ 12008, 12026, 11995, 27256
       การสอบย้อนหลัง: ให้นิสิตติดตามรายระเอียดการสอบด้วยตนเองที่ http://ilc.swu.ac.th หรือที่ฝ่ายบริการการศึกษา
   
  3) กรณีขาดสอบโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ และไม่มีเหตุผลอันสมควร พิจารณาให้เกรดเท่าคะแนนที่มี
   
   
  * นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปย้อนหลังได้ที่ แบบฟอร์มด้านล่าง (ลำดับที่ 3)
   
   
   
   

แบบฟอร์มต่างๆ


แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับ รายการคำร้อง ขั้นตอนการปฏิบัติ แบบฟอร์ม
 
1 ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ติดต่อคณะ
2 ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ขอสอบย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป
4 ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560) แทนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ปิดไปแล้ว (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2552)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชาด้านล่าง

 


<<คลิกเข้าดูโครงสร้างหลักสูตร>>

 
5 ขอทราบผลการเรียนย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป
6 แจ้งเรื่องร้องเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป