สำนักงานคณบดี

วรรณี สุขละมูล


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

งานบริหารและธุรการศุธัญญดา คูหาวิชานันท์
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
สุนันท์ เค้าหัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศิริพร ศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกนกพร สุขยานันท์
นักวิทยาศาสตร์สมัชชา ช่วยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปมิลิน อ่อนไสว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ขรรค์ชัย หงีเจริญ
พนักงานทั่วไปสมศรี วิริยะอัตตสมบัติ
พนักงานทั่วไป
สิทธิพร จิตต์รักษ์
พนักงานขับรถยนต์บรรพต เพ็ชรโต
พนักงานทั่วไปงานการเงิน บัญชี แผน และงบประมาณ

ณัฏฐ์ชุดา เศรษฐาพฤทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงิน บัญชี แผน และงบประมาณ

เทวี วิชัยดิษฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ศิริพร พูลสุขสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

พีรยา เตชะคุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานพัสดุ และซ่อมบำรุงสุวณัฐ นูมหันต์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้างานพัสดุ และซ่อมบำรุง
อ้อยทิพย์ ลำดับพงศ์
นักวิชาการพัสดุอิทธิพล ขจรกลิ่นมาลา
นักวิชาการพัสดุอัญชลี สมบูรณ์
นักวิชาการพัสดุทนงศักดิ์ คล่องคำนวณการ
ช่างเทคนิค
งานบริการการศึกษานิสา กรีหิรัญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ฐิตินันท์ รองรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการฉัตร แสงงามสม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์โยธิน ศรีษะบาล
นักวิชาการศึกษาอุดม พวงเพชร
นักวิชาการศึกษาปรมินทร์ วิภาตะวิทย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอริยะ เดชะศิริ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา