จริยธรรมในการทำวิจัย


แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจริยธรรมในการทำวิจัย ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2559
โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วัตถุประสงค์


 

​​​​​          เพื่อใช้เป็นแนวทาง และเป็นข้อปฏิบัติในการขอคำรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ สัตว์ทดลอง วัตถุอันตราย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


ขอบเขต


 

          ข้อปฏิบัตินี้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัย สำหรับงานวิจัยที่มีขั้นตอนดำเนินการที่เกี่ยวกับมนุษย์ สัตว์ทดลอง และ วัตถุอันตราย ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


ความรับผิดชอบ


          คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

หมวด ก. เอกสาร คำแนะนำสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัย 

 

หมวด ข. แบบบันทึกข้อความ ดำเนินการขอจริยธรรมในการทำวิจัย 

 

หมวด ค. เอกสารสำหรับใช้ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว