เอกสารและแบบฟอร์มงานวิจัย1. แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติในการขอจริยธรรมในการทำวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

2. แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

2.1 แบบคำขอรับทุน

1. (dentRm1-61) บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยคณะ
2. ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ปีงบประมาณ2561

2.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน

1. (dentRt-61) ว1-ด ฉบับปรับปรุง2560
2. (dentRs-61) ว1-ด ปรับปรุง2560 สายปฏิบัติการ
3. เอกสารแนบหมายเลข 3 แบบชี้แจงจริยธรรมในการทำวิจัย และความซ้ำซ้อน
4. เอกสารแนบหมายเลข5 แผนการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. ข้อมูลส่วนบุคคล


เอกสารภาคผนวก

I ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
II นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
III ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
IV กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
V นโยบาย เป้าหมายของรัฐบาล
VI นโยบาย Thailand 4.0 และแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
ตัวอย่างการเขียนงบประมาณโครงการวิจัย 1 ปี

หรือดูที่ เวปไซต์สถาบันยุทธ์ศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ข้อ 1.3 เอกสารภาคผนวก 

3. แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา หรือ รายงานความก้าวหน้า

3.1 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

3.2 เอกสารประกอบการขอขยายเวลา

1. แบบรายงานการใช้เงิน
2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด 


4.แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

4.1 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

4.2 เอกสารประกอบการส่งฉบับสมบูรณ์

1. บทสรุปผู้บริหาร
2. แบบรายงานการใช้เงิน
3. รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 


5. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561

5.1. ประกาศและเงื่อนไขการสมัครรับทุน
5.2. ขั้นตอนการสมัครรับทุน
5.3. RS-foreign-1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน
5.4. RS-foreign-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย
5.5. Template PowerPoint
5.6. แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ


6.แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2561  

6.1. ประกาศและเงื่อนไขของทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
6.2. RS-FM-15 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ6.3. RS-FM-16 แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาตรวจความครบถ้วน
6.4 ฐานข้อมูลการจัดลำดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rankings)