ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in STEM Education
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทางการศึกษา 26-30 มีนาคม 2561 ณ National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมนานาชาติ (The 6th International Conference for Science Educators and Teachers) ระหว่างวันที่ 7-9 พษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับ น้อง ๆในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดสระแก้วเช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือสำหรับเยาวชน ตุ๊กตา ของเล่น ขนม ของใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เชิญชวนนิสิต ร่วมจัดกิจกรรมสะเต็มหรรษา ให้แก่น้อง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา และ อ.ดร.ณวรา สีที เป็นวิทยากรในการอบเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย มศว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ผศ.ดรจรรยา ดาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ เสวนาพิเศษ ต้นแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและ แนวทางการบูรณาการองค์ความรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนแห่งการศึกษายุค Thailand 4.0
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย/ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย

                                                     - ดาวน์โหลด ประกาศการขอรับการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
- ดาวน์โหลด ใบสมัครทุนอุดหนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
- ดาวน์โหลด รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

                                                         - TOR เชิงพาณิชย์ ปี 2559 download
   - ข้อเสนอโครงการเชิงพาณิชย์ download                                                          - TOR ฐานรากปี 2559 download
    - ข้อเสนอโครงการฐานราก download

สือการสอน

                ความดันของอากาศที่มีการเคลื่อนที่                                                  การเกิดกลางวัน - กลางคืน

   

      

ภาพกิจกรรม

              โครงการฯ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา                  โครงการฯ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา                     โครงการฯ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
                   ประจำปีการศึกษา 2558                         ประจำปีการศึกษา 2559                  ประจำปีการศึกษา 2560

Add Content...