DnnForge - NewsArticles

Entries for 'Papichraya Yendeesam'

10
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in STEM Education วิทยากร โดย Associate Professor Dr.Young-Shin Park Departme...

[Read the rest of this article...]

01
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทางการศึกษา26-30 มีนาคม 2561ณ National...

[Read the rest of this article...]

12
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมนานาชาติ (The 6th International Conference for Science Educators and Teachers) ระหว่างวันที่ 7-9 พ...

[Read the rest of this article...]

19
เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับ น้อง ๆในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดสระแก้วเช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือสำหรับเยาวชน ตุ๊กตา ของเล่น ขนม ของใช้ในชี...

[Read the rest of this article...]

18
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 13.00 น. วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ห้อง 6-201 อาคาร 6...

[Read the rest of this article...]

18
ร่วมแบ่งปันการเรียนรู้ สู่น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลเชิญชวนนิสิต ร่วมจัดกิจกรรมสะเต็มหรรษา ให้แก่น้อง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วในวันที่ 17 – 21 มกราคม 25...

[Read the rest of this article...]

17
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อั...

[Read the rest of this article...]

17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา (Senior Core Trainner) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาและ อ.ดร.ณวรา สีที (Core Trainer) เป็นวิทยากรในการอบเชิงปฏิบัติ...

[Read the rest of this article...]

16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ เสวนาพิเศษ ต้นแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสถาน...

[Read the rest of this article...]

26
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาทวัน เวลา และสถานที่รับสมัค...

[Read the rest of this article...]

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last