ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13
          ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาและปรับปรุงการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรและการดูแลเครือข่าย" ในวันที่ 27 กรกฎาคม ...

[Read the rest of this article...]

16
[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการนำเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair Senior ...

[Read the rest of this article...]

02
ผลการพิจารณาบทคัดย่อ สาขาวิชา ข้อเสนอแนะ - กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม - วท.บ. ชีววิทยา (รหัส ...

[Read the rest of this article...]

10
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ และ อาจารย์ ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์ อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว และ ...

[Read the rest of this article...]

14
          ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม การสัมมนา หัวข้อ "Research and Development of Nanostructure Films ...

[Read the rest of this article...]

07
[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วม โครงการเปิดบ้าน "SWU Open House" ...

[Read the rest of this article...]

07
[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ THEPA@SWU (เท่ป่ะแอดสวู) หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ...

[Read the rest of this article...]

23
[*สัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว]           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วม การสัมมนา ในรายวิชา MS 592, MS 593 ...

[Read the rest of this article...]

12
[*การบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว]           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ THEPA@SWU (เท่ป่ะแอดสวู) หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ...

[Read the rest of this article...]

20
[*การสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว]           ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง “การสัมมนาฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา” เรื่อง Anderson Localization and New ...

[Read the rest of this article...]

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

ข่าวสาร

[ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4536) สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางด้านฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Published by Admin - 29 Jan 2015

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง "การบรรยายพิเศษ ในรายวิชา วทศ 412 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา เรื่อง Higgs Boson : the origin of mass in the universe (?)
Published by Admin - 12 Jan 2015

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้อง 10-512 ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ญานิน กองทิพ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และอาจารย์ ดร.อนุศิษฏ์ ทองนำ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ถ่ายภาพร่วมกับ นายนพรัตน์ บุดดา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศ.บ.) จากกรณีเป็นข่าวในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง "นักเรียนก้มกราบนิสิตฝึกสอน" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 8.15 น. ณ ห้องคณบดี อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
Published by Admin - 19 Dec 2014

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ กับ นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ และ นายอติพล สว่างอารมณ์
ใน “การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเด่น : งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32” เนื่องใน “งาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Published by Admin - 26 Nov 2014

โครงการจากหิ้งสู่หิ้ง
การทดลอง Superconductor ตอนนี้ได้พยายามทำลวดลายบนตัวนำยวดยิ่งด้วยการยิงด้วยแสงเลเซอร์ เช่น ทำเป็นพระ และตัวหนังสือ มศว ซึ่งพบว่าไม่ทำให้สมบัติการลอยตัวเหนือแม่เหล็กสูญเสียไป แสดงว่า ถ้านำมาเคลือบก็จะสามารถนำมาห้อยคอได้ 
ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 25Feb 2015


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015

 
    ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อเป็นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ...
Read more 

    การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 
ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Read more 

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ 
ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ณ Indian Institute of Technology Gandhinagar ประเทศอินเดีย

Published by Admin - 13 Feb 2015