คณาจารย์ภาควิชาฯ

คณาจารย์สาขาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์ (หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมนต์  ชายเกตุ
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ  มรกตจินดา
อาจารย์วีณา  ทองรอด (ลาศึกษาต่อ)

 

คณาจารย์สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อาจารย์ ดร.ศิรินันท์  แก่นทอง
อาจารย์ ดร.วลัยกร  นิตยพัฒน์
อาจารย์ชาติรส  การะเวก (ลาศึกษาต่อ