ติต่อ-สถานที่ตั้ง

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สุขุมวิท 23  วัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-2584000  แฟกซ์ : 02-2584000

แผนที่

- แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- แผนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แผนที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว