-ห้องเรียน -ห้องปฏิบัติการ -โถงกิจกรรม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว