โครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM2555)

ที่

  ความรู้เรื่อง

 1

การเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ด้านคหกรรมศาสตร์สู่ประชาชน (วารสารคหกรรมศาสตร์มศว ฉบับที่2/2555 หน้า 12-14)
หัวข้อ “การสำรวจภาวะโภชนาการในวัยรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี”
เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.สิริมนต์ ชายเกตุ

 2

โครงการจัดการความรู้ในด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สำหรับอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ ด้านจิตวิทยาความเป็นครู" ในวันที่ 12 กันยายน 2555
จิตวิทยาความเป็นครู โดย รศ.เวธนี กรีทอง

3

เอกสารสรุปความรู้จากโครงการ “การจัดการความรู้: การเขียนบทความวิจัยสู่วารสารระดับนานาชาติ”
วัน13 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 19-304 คณะวิทยาศาสตร์

การเขียนบทความสู่วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 4

เอกสารสรุปจากโครงการการจัดการองค์ความรู้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-1514 คณะวิทยาศาสตร์

สี (Color) , Color Theory

 5

 เทคนิคการทำขนมอบ

 6

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กิจกรรม “การสอนทำขนมลูกชุบ”