การจัดการความรู้ (KM) 2556

ที่

  ความรู้เรื่อง

 1

โครงการการจัดการองค์ความรู้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
เรื่อง อาหารว่างไทย “ขนมจีบตัวนก”
โดย
อาจารย์มลฤดี ศรีรัชตพิบูล และ อาจารย์ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา
อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้)

2

เอกสารสรุปจากโครงการการจัดการองค์ความรู้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 19-1401 คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

3

แนวทางการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
จัดทำโดย โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ

4

 แนวทางการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในชุมชน
จัดทำโดย โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ