บุคลากร

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุพจน์ มุศิริ 

(รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์)


รองศาสตราจารย์ 
ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์


อาจารย์ 
สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล


อาจารย์ 
อิทธิศักดิ์ ลัชชานนท์


อาจารย์
ดร.วิชุดา บุญยรัตกลิน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สิริ สิรินิลกุล


อาจารย์ 
มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ


อาจารย์
ดร.จามรี อมรโกศลพันธ์


อาจารย์ 
จารุภัทร ดิษรัฐกิจ


อาจารย์
ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ 
 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อารียา เอี่ยมบู่


อาจารย์
ดร.สุพิชญ แขมมณี
 


อาจารย์
ดร.เข้ม พุ่มสะอาด


อาจารย์
ดร.ปณิธาน วนากมล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อนุศิษฏ์ ทองนำ


อาจารย์
ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์


อาจารย์
ดร.นพมณี ศุภนาม


อาจารย์
ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล


อาจารย์
ดร.โชคชัย พุทธรักษา

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฉลิมวัฒน์ วงศ์วาณิชวัฒนา


อาจารย์
ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์


อาจารย์
ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์


อาจารย์
ดร.สุวรรณ พลายพิชิต


อาจารย์
ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์


รองศาสตราจารย์
ดร.สมัคร์  พิมานแพง


อาจารย์
ดร.ปิยะพงศ์  สิทธิสนธิ์

     

 


นายเสริมสุข รัดเร่ง
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
sermsuk@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการอิเล็คทรอนิกส์ 19-801 
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18163

 


นายวิวัฒน์ เครือวงศ์
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
kruawong@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 10-309
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18156

 


นายธัญนพ นิลกำจร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
tunyanop@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 19-1614
โทร. (02) 649-5612 ต่อ 18561
 มือถือ 086-336-2001 

 


นางน้อย หาบ้านแท่น
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
nouy@g.swu.ac.th
ห้องภาควิชา 10-510 
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18163

 


นางกรรณพร วงษ์งาม
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
kunnaporn@g.swu.ac.th
ห้องภาควิชา 10-510 
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18163


นายโกวิท ผดุงกิจ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
kowit@swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ องครักษ์


นายปริญญา เจาะล้ำลึก
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
parinyac@swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ องครักษ์


นางสาวณัฐชานันท์ รัตนโกเศรษฐ
ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
natchanan@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-804
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18559


นายธีรพงษ์ บุญล้อม
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
teerapongb@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ องครักษ์