รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ


ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Pongkaew Udomsamuthiran

ห้องทำงาน 19-1606 
โทรศัพท(02) 649-5000 ต่อ 18562
E-mail : pongkaew@swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
วท.บ.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1990)
วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1993) 
Ph.D.(Physics), Suranaree University of technology (2001)

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

งานวิจัย
1. ทฤษฎีและการทดลองด้านตัวนำยวดยิ่ง และฟิสิกส์ของแข็ง

เอกสารประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชากลศาสตร์ 2
2. เอกสารคำสอนวิชากลศาสตร์สถิติ
3. บทความวิชาการ เรื่อง “ผลของสารเจือที่มีต่ออุณหภูมิวิกฤติของตัวนำยวดยิ่ง”, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 23 ฉบับที่ 1(2550) 137-148.

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศ
1.นพปฎล สุทธิศิริ, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ , เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ และ สมาน มงคลสกุลวงศ์,"สมบัติทาง แสงของฟิล์ม SiC", วทท 2538.
2. พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ และ อดุลย์ บุราคร ,"อัตราส่วนของช่องว่างพลังกับอุณหภูมิวิกฤติของตัวนำยวดยิ่ง MgB2 ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41 (2546),261-267.
3.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ,ศรีกมล ดอกเข็มกลาง,เฉลิมพงค์ คำวงค์ษา, สมศักดิ์ มณีรัตนะกุล, ผลของศักย์ของอันตรกิริยาแบบ3 หลุมต่อสัมประสิทธิ์ไอโซโทปของตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง, 31st Congress on Science and Technology of Thailand at Suranaree University of Technology, 18 – 20 October 2005.
4.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ,เฉลิมพงษ์ คัมวงษา,อดุลย์ บุราคร,ปริญญา ชังคะนารถ,สมศักดิ์ มณีรัตนะกุล, ผลของอันตรกิริยาระหว่างแถบที่มีต่อสัมประสิทธิ์ไอโซโทปของตัวนำยวดยิ่งแมกนีเซียมไดโบไรด์, 31st Congress on Science and Technology of Thailand at Suranaree University of Technology, 18 – 20 October 2005.
5.การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 11-12 กันยายน 2551.
6.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ,จิรัฐติกานต์ หวังหุ้นกลาง,เกศริน มีมลมพีคโคเฮียเรนซ์ที่บริเวณอุณหภูมิวิกฤติในตัวนำยวดยิ่งชนิดเอสที่มีสารเจือ,งานประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 3 ,21-22 มกราคม 2552 ,177-183.

วารสารในประเทศ
1.นพปฎล สุทธิศิริ, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ , เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ และ สมาน มงคลสกุลวงศ์,"สมบัติทาง แสงของฟิล์ม ZnSe ที่ได้จากการเตรียมโดยวิธี PVD", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 1997; 13 :13-18.
2. ฐิติพงศ์ เครือหงส์ ,พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ สมศักดิ์ มณีรัตนกูล และคณะ,”การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของตัวนำยวดยิ่ง Y-Ba-CuO” ,วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2550.
3.เกศริน มีมล และพงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ,”ผลของศักย์ของสารเจือที่มีต่อความหนาแน่นสถานะของตัวนำยวดยิ่งแบบคลื่นดี”,วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2551
หน้า 107-116.
4.จิรัฐติกานต์ หวังหุ้นกลาง และพงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ,”พีคโคเฮียเรซ์ที่บริเวณอุณหภูมิวิกฤตในตัวนำยวดยิ่งชนิดคลื่นดี”,วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2551
หน้า 117-124.
5. ฐิติพงศ์ เครือหงส์,ธัญนพ นิลกำจร,เสริมสุข รัดเร่ง, ณัฐพงศ์ แถมยิ้ม, ปิยะพงษ์ ธรรมบำรุง, ศุภวัฒน์ ด้วงรอด , พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ,การสร้างแบบจำลองรถไฟฟ้า Maglev,วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2551 หน้า 90-100.
6.ธัญนพ นิลกำจร,พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ,เสริมสุข รัดเร่ง,วิวัฒน์ เครือวงศ์, ฐิติพงศ์ เครือหงส์, ณัฐนรี ดรุณเนตร, มณฑา เอี่ยมสมบูรณ์,สรัญรส พจน์ธรรม,“ การคำนวณเชิงตัวเลขและ
สร้างขดลวดสนามแม่เหล็กแบบเฮล์มโฮลต์” , วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 26 ฉบับที่1, 2553 หน้า 120-130.
7.มณฑา เอี่ยมสมบูรณ์,ณัฐนรี ดรุณเนตร,สรัญรส พจน์ธรรม,ฐิติพงศ์ เครือหงส์,ธัญนพ นิลกำจร, เสริมสุข รัดเร่ง, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ,“การศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ของสาร Nd123
ที่ได้จากการเตรียมด้วยกระบวนการหลอม”,วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1, 2553หน้า 107-117.

การประชุมในระดับนานาชาติ
1. Onnom S.,Sonkrua S.,Payoogthum S.,Wongratanaphish D.,Supaphol P.Udomsamuthirun P.,Nilkamjon T.,and Ratreng S.,Synthesis of LiNBO3 powders by Citrate gel method,SmartMat08&IWOFM-2, 22-25 April 2008,Chaimai,Thailand.
ผลงานฉบับเต็มตีพิมพ์ใน Advanced Materials Research Vols. 55-57 (2008) pp 153-156.
2. T. Nilkamjon, T.Kruaehong,and P.Udomsamuthirun, Synthesis of mixed Y123 with Y211 by melt processing , SDSE(2008) 8-10 April 2009, Bangkok, Thailand
3. Nilkamjon T., Kruaehong T.,Sujinnapram S.,Udomsamuthirun P. et al.”The characterization of the composite superconductor” ,2nd ICAS & 3rd STGMS, 24-25 March 2554, Souphanouvong University, Luang Prabang ,Lao People's Democratic Republic.
4.Kruaehong T., Udomsamuthirun P., Sujinnapram S., Nilkamjon T., Ratreng S., Khruawong W.” Investigate the characterization of Y7-11-18 superconductor “,2nd ICAS & 3rd STGMS, 24-25 March 2554,Souphanouvong University , Luang Prabang ,Lao People's Democratic Republic.
5. Booniad W. and Udomsamuthirun P.” The proximity effect in superconductor/ferromagnet bilayer”, 2nd ICAS & 3rd STGMS, 24-25 March 2554,Souphanouvong University , Luang Prabang ,Lao People's Democratic Republic.
6. Changjan A. and Udomsamuthirun P.”Investigate the upper critical magnetic field of Fe-based superconductors”, 2nd ICAS & 3rd STGMS, 24-25 March 2554,Souphanouvong University , Luang Prabang ,Lao People's Democratic Republic.
7. Seechumsang J.and Udomsamuthirun P. “Effect of hybridization on the specific heat jump of two-band superconductor “, 2nd ICAS & 3rd STGMS, 24-25 March 2554,Souphanouvong University , Luang Prabang ,Lao People's Democratic Republic.
8.Niyomsilpchai N., Changjan A and Udomsamuthirun P.”Upper critical magnetic field of type1.5 superconductor by Ginzburg-Landua approach “, 2nd ICAS & 3rd STGMS, 24-25 March 2554, Souphanouvong University , Luang Prabang , Lao People's Democratic Republic.

วารสารในระดับนานาชาติ
1.Udomsamuthirun P., Saengthien P., and Yoksan S.,”Transition temperature of proximity-effect antiferromagnetic superconductor sandwiches”.Solid State Communications 1994; 89 : 453-457. 
2.Udomsamuthirun P., Ratanaburi S., and Yoksan S.., ”Ratio 2 /kTc in High Temperature 
Superconductors.”, J.Sci.Soc.Thailand 1996; 22 :169-172. 
3.Ratanaburi S.,Udomsamuthirun P.and Yoksan S., ”Ratio 2 /kTc in van Hove Superconductor”, Journal of Superconductivity 1996; 9: 485-486. 
4.Udomsamuthirun P., Ratanaburi S., Saentalard N.and Yoksan S.,” Ratio 2 /kTc in BCS 
Superconductor”, Journal of Superconductivity1996; 9: 603-604. 
5.Ratanaburi S.,Udomsamuthirun P., Saentalard N.and Yoksan S., ”Gap-to-Tc Ratio 
as a Function of the Fermi Level Shift”, Journal of Superconductivity 1997; 10, 1-2.
6. Udomsamuthirun P.,Yoksan S.and Crisan M., ”Effect of Orthorhombic Distortion and Second- Nearest Neighbor Hopping on Gap-to-Tc Ratio”, Journal of Superconductivity1997; 10,189-191. 
7. Krunavakarn B., Udomsamuthirun P., Yoksan S.and Crisan M., "The Gap-to-Tc Ratio within the van Hove Scenario", Journal of Superconductivity1998; 11, 271-273. 
8.Pakokthom C.,Krunarakarn B.,Udomsamuthirun P. and Yoksan S., "Reduced Gap Ratio of High-Tc Cuprates within the d-Wave Two-Dimensional Van Hove Scenario", Journal of Superconductivity 1998; 11,429-431. 
9.Udomsamuthirun P.,"Effect of Pseudogap in High-Tc Superconductor", Physica Status Solidi (b) 2001; 226, 315-321. 
10. Udomsamuthirun P.,Rakpanich S.,and Yoksan S.,”Effect of in-plane anisotropy on specific heat jump of MgB2 “, Physica Status Solidi (b) 2003 : 240,591-595.
11. Udomsamuthirun P., Kumvongsa C.,.Burakorn A, Changkanarth P.and Yoksan S., Effect of Density of state on Isotope Effect Exponent of Two-band Superconductors, PhysicaC 425(2005)149-154
12. Udomsamuthirun P., Changjan A., Kumvongsa C.and Yoksan S.,HC2 of anisotropy two-band superconductors in MgB2 by Ginzburg-Landau approach, Physica C 434(2006)62-66 .
13. Udomsamuthirun P.,Kumvongsa C.,Burakorn A.,and Changkanarth P. “Influence of Interband Interaction on Isotope Effect Exponent of MgB2 Superconductors” Pramana Journal of Physics 66(2006)589-596.
14. Udomsamuthirun P., Influence of impurity on isotope coefficient of superconductors, Physica C 449,(2006) 100-103.
15.Udomsamuthirun P. and Supadanaison R., The spin exchange interaction effect on Tc equation of anisotropic impure superconductors. Physica C 468(2008)929-931.
16. Udomsamuthirun P., Wanghunklang J., The ratio of normal state to superconducting state of spin lattice relaxation rate of unconventional superconductors,469, (2009) 247-251.
17.Udomsamuthirun P., Peamsuwan R., Kumvongsa C., Investigate the effect of anisotropic order parameter on the specific heat of anisotropic two-band superconductors, Physica C 469 (2009) 736–739. 
18. Udomsamuthirun P.and Meemon K.,Effect of Impurities Scattering Potential on NMR relaxation rate in impure d-wave superconductors, Physica C469 (2009) 1962-1965 . 
19.Udomsamuthirun P.,Kruaehong T.,Nilkamjon T.,Ratreng S.,”The new superconductors of YBaCuO materials”, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 2010;23:1377-1380.
20. Changjan A., and Udomsamuthirun P.”Critical magnetic field ratio of anisotropic magnetic superconductors”, Physica C 2011; 471:23-25.
21. Changjan A., and Udomsamuthirun P ,”The critical magnetic field of anisotropic two-band magnetic superconductors, Solid state communication(2010).
22. Sujinnapram S., Udomsmuthirun P., Kruaehong T., Nilkamjon T., Ratreng S., The XRD spectra of new YBaCuO superconductors,Bulletin journal of material science(2010).

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
-ระดับปริญญาตรี : ฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ 2 , Lab ฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ 2, Lab ฟิสิกส์ขั้นสูง , ฟิสิกส์ของคลื่น, ฟิสิกส์ของของแข็ง, กลศาสตร์ 2
-ระดับปริญญาโท : กลศาสตร์ 1 และ 2 ฟิสิกส์สถิติ ตัวนำยวดยิ่ง และฟิสิกส์ของของแข็ง
-ระดับปริญญาเอก : ตัวนำยวดยิ่ง ฟังก์กรีนในของแข็ง ฟิสิกส์ของหลายอนุภาค