อาจารย์ สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล


        

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Somsak Maneerattanakul

ห้องทำงาน 19-1611 
โทรศัพท(02) 649-5000 ต่อ 18566
E-mail : somsak@g.swu.ac.th
คุณวุฒิและสาขาวิชา 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
2. ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
3. กลศาสตร์
4. การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ ในฟิสิกส์