อาจารย์ อิทธิศักดิ์ ลัชชานนท์


           

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) อิทธิศักดิ์ ลัชชานนท์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Itthesak Latchanon

ห้องทำงาน 10-514 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18165
E-mail : ittisak@swu.ac.th
คุณวุฒิและสาขาวิชา 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
2. กลศาสตร์ควอนตัม
3. ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
4. อุณหฟิสิกส์
5. แม่เหล็กไฟฟ้า