อาจารย์ ดร.สุวรรณ พลายพิชิต


            

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  สุวรรณ พลายพิชิต
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Suwan Plaipichit

ห้องทำงาน  19-808 
โทรศัพท์  (02) 649-5000 ต่อ 18551 
E-mail : suwanp@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

งานวิจัย
-  Digital holography
-  Photorefractive nonlinear optics