ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ มุศิริ


          

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) สุพจน์ มุศิริ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Suphot Musiri

ห้องทำงาน 10-312 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18557
E-mail : suphot@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (1988)
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1992)
Ph.D. (Physics), University of Tennessee, U.S.A. (2003)

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

งานวิจัย
1. Black Hole Physics

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Publications )
1. S Musiri and G. Siopsis, On Quasi-normal Modes of Kerr Black Holes, Physics Letters B579, 25 (2004)
2. S. Musiri and G. Siopsis, Perturbative Calculation of Quasi-normal Modes of Schwarzchild Black Holes, Classical and Quantum Gravity, 20 No. 24 L285-L291 (2003), hep-th/0308168
3. S Musiri and G. Siopsis, Asymptotic Form of Quasi-normal Modes of Large AdS Black Holes, Physics Letters B576, 309 (2003)
4. S. Musiri and G. Siopsis, Quasinormal modes of large AdS black holes, Physics Letters, B 563 102-106 (2003), hep-th/0301081
5. S. Musiri and G. Siopsis, Quantization of a Self-Interacting Maximally Charged String, Physics Letters B524, 192 (2002)
6. S. Musiri and G. Siopsis, Temperature of D3-branes off extremality, Physics Letters, B 504 314-322 (2001), hep-th/000384

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
2. สภาพโน้มถ่วง
3. กลศาสตร์ควอนตัม
4. แม่เหล็กไฟฟ้า
5. สถิติฟิสิกส์
6. พรมแดนใหม่ฟิสิกส์