อาจารย์ ดร.วิชุดา บุญยรัตกลิน


            

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) วิชุดา บุญยรัตกลิน 
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Wichuda Boonyaratgalin
ห้องทำงาน 10-515 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18166
E-mail : wichuda@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D.(Physics), Suranaree University of Technology