ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริ สิรินิลกุล


           

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) สิริ สิรินิลกุล
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Siri Sirininlakul

ห้องทำงาน 10-412 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18161
E-mail : siri@g.swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา 
กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ (1993)
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1998)
Ph.D. (Physics), Suranaree University of technology

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

ตำรา
1. สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม มาลี สุทธิโอภาส และสิริ สิรินิลกุล. 2542. สมบัติทางความร้อนและทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพลาสติกรีไซเคิล. ว.เกษตรศาสตร์(วิทย์.) 30 : 98-103.
 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Publications)
1. E.B. Manoukian and S. Sirininlakul, Phys. Lett. A. 332, 54-59 (2004)
2. E.B. Manoukian and S. Sirininlakul, Phys. Rev Lett. 95, 190402 (2005)
3. E.B. Manoukian and S. Sirininlakul, Collapsing stage of "bosonic matter, Phys. Lett. A, xx, xx-xx (2006)

ประชุมวิชาการ (Conferences)
1. ฐิติกร จรรยาธรรมม สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม สิริ สิรินิลกุล และรัชนี รุจิวโรดม (2541) สมบัติทางความร้อน-กลของแผ่นฟิล์มพลาสติกรีไซเคิล การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 A-058 : 216-217.
2. วันชัย สระทองล้วน สิริ สิรินิลกุล วันวิสา พัฒนศิริวิศว และสุปรียา ตรีวิจิตรเกษม (2541) การวิเคราะห์ทางความร้อนของเซรามิกส์ Bi1.5Pb0.5Sr2Ca3Cu4Oz การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 A-166: 330-331.
3. สิริ สิรินิลกุล สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม และนิพนธ์ ปรุงเหล็ก (2541) สภาพรับไว้ได้สนามสลับฮาร์มอนิกส์ที่1 ในสารตัวนำยวดยิ่ง Tc สูง ระบบ Bi1-xPbxSr2Ca3Cu4O10-5 การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 สาขาวิทยาศาสตร์: 1-7

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ฟิสิกส์ทั่วไป
2. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
3. กลศาสตร์ควอนตัม
4. คลื่น
5. แม่เหล็กไฟฟ้า
6. กลศาสตร์