ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์


         

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Siriluk Ruangrungrote

ห้องทำงาน 19-812 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18555
E-mail : sirilukr@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
-  วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1993) 
-  Certificate of Attendance 36th Culham Plasma Physics Summer School UKAEA, St Edmund Hall, Oxford University, U.K. (1999)
-  M. Phil. (Physics), University of Warwick, U.K. (2001)

-  Doctor of Philosophy (Physics), King Mongkut’s University of Technology, Thonburi, Bangkok, Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา วษ 533 แรงและพลังงงาน (เรื่องพลังงานความร้อนและการใช้พลังงาน)
2. เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟส 371 ภาษาอังกฤษสำหรับฟิสิกส์ 1
3. เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟส 372 ภาษาอังกฤษสำหรับฟิสิกส์ 2

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Conference Papers) 
1. S. Ruangrungrote, E. Erbim, and A. Intasorn, Quantitative Elemental Analysis of Smoke Samples Using Wavelength Dispersive X-RAY Fluorescence Spectrometer. KMITL International Science Journal, Vol. 6(1), 2006, pp. 106-112. (Impact Factor 0.023, TCI 2006)
2. S. Ruangrungrote, A. Intasorn and A. Chabangbon, Observation of Tropospheric Aerosol Using Mie Scattering LIDAR at Srisamrong, Sukhothai Province. Naresuan University Science Journal, Vol. 4(1), 2007, pp. 25-30. (Impact Factor 0.024, TCI 2006)
3. S. Ruangrungrote, A. Intasorn, J. Sindermsuk and M. Attasongkroah, The Feasibility of GasPak Envelope Production for Anaerobic Bacterial Cultivation. Thammasat International Journal of Science and Technology. Vol. 13(3), 2008. pp. 1-7. (Impact Factor 0.031, TCI 2006)

4. S. Ruangrungrote and A. Intasorn, Physical Description of the Apparent Color of Glass Samples as an Undergraduate. KMITL International Science Journal. Vol. 8(1), 2008, pp. 51- 54. (Impact Factor 0.023, TCI 2006)
5. S. Ruangrungrote, A. Intasorn and J. Sindermsuk, Gas Analyses of Anaerobic or Microaerophillic Generating Systems Using Gas Chromatography. J. Met. Mater. Miner. Vol. 18(2), 2008, pp. 13-16. (Impact Factor 0.102, TCI 2007)
6. S. Ruangrungrote, A. Intasorn, A. Rungjang and A. Chabangbon, Two Approaches of Tropospheric Aerosol Volume Backscattering Coefficient Determination Using Mie Scattering LIDAR in Sukhothai. KMUTT Research and Development J. 32, 2009, pp. 77-87.(Impact Factor 0.044, TCI 2008)
7. S. Ruangrungrote, A. Chitchaeng, A. Intasorn and A. Chabangbon, Clear Sky Fitting of Multifilter Rotating Shadowband Radiometer Data for Aerosol Optical Depth Determinations. Naresuan University Science Journal, Vol. 6(1), 2009, pp. 1-9. (Impact Factor 0.036, TCI 2008)
8. S. Ruangrungrote, W. Srisongpleay and, A. Intasorn. Retrieval Algorithm of Total Atmospheric Column Nitrogen Content Using Multi-Filter Rotating Shadowband Radiometer in Thailand. Khon Kaen University Science Journal, Vol. 2(38), 2010, pp. 261-270. (Impact Factor 0.033, TCI 2008)
9. S. Ruangrungrote, and P. Limsuwan. Aerosol Lidar Ratio Determination and Its Effect on Troposphere in Thailand. Procedia Engineering, Vol. 32, 2012, pp. 793-799 (SJR value 2012: 0.16)
10. S. Ruangrungrote, P. Limsuwan.. and A. Intasorn A. Retrieval of 24-hour Aerosol Optical Depths from Mie Lidar Data at Phimai, Thailand. International Review of Physics, Vol. 7(2), 2013, pp. 150-156 (Index Copernicus - IC Journal Master List 2012: ICV 6.05)

รายงาน (Reports)
1. S. Ruangrungrote, N. Phinichka, A. Intasorn, and O. Jeerapong, Developing the Academic Evaluation System Based on Teaching Feedback Evaluation Form. Sponcered by Srinakharinwirot University, 2002-2004. (Head of Project) 

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ฟิสิกส์ทั่วไป
2. ภาษาอังกฤษสำหรับฟิสิกส์
3. กลศาสตร์
4. ฟิสิกส์พลาสมา
5. คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์