ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย พุทธรักษา


             

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  โชคชัย พุทธรักษา
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Chokchai Puttharugsa

ห้องทำงาน  19-1609
โทรศัพท์  (02) 649-5000 ต่อ 18565
E-mail : chokchai@g.swu.ac.th
คุณวุฒิและสาขาวิชา 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2004)
ป. บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2005)
ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2011)

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

งานวิจัย
-  Surface plasmon resonance biosensor
-  Bacteria detection, food-borne pathogen, seed-borne pathogen 
-  Biological sensors
-  Antibody array and protein array

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Publications)
1. Puttharugsa, C., Wangkam, T., Huangkamhang, N., Gajanandana, O., Himananto, O., Sutapun, B., Amarit, R., Somboonkaew, A., Srikhirin, T., Development of surface plasmon resonance imaging for detection of Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) using specific monoclonal antibody, Biosensors and Bioelectronics 26 (2011)
2341-2346 (impact factor 5.429).566-578 


ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ฟิสิกส์ทั่วไป
2. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน