อาจารย์ มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ


          

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Manoch Hengwattana

ห้องทำงาน 10-207 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18163
E-mail : manoch@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1993)
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Publications)
1. A. Intasorn, N. Witit-anan and M. Haengwattana, Copper Thin Film Thickness Measurement Using X-Ray Diffractometer and X-Ray Fluorescence Spectrometer, Science International Pakistan 14(4): 279 (2002)

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
2. ฟิสิกส์ทั่วไป
3. ฟิสิกส์แผนใหม่
4. นิวเคลียร์ฟิสิกส์