อาจารย์ ดร.จามรี อมรโกศลพันธ์


           

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) จามรี อมรโกศลพันธ์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Jamaree Amornkosolphan
ห้องทำงาน  10-511
โทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 8165
E-mail: jamaree@swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

ประชุมวิชาการ (Conferences)
1. Ja. Amonkosolpan, P. Chinvetkitvanich, P. Dittasomboon, S. Phongwanitchaya, P. Chityuttakan, C. Songpongs, K. Yoodee and S. Chatraphorn, Fabrication of Cu(In,Ga)Se2 Thin Film Solar Cells 26th Congress on Science and Technology of Thailand , Thailand (2000)

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ฟิสิกส์ทั่วไป
2. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
3. คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
4. ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน
5. คอมพิวเตอร์ฟิสิกส์
6. ฟิสิกส์แผนใหม่