อาจารย์ จารุภัทร ดิษรัฐกิจ


          

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) จารุภัทร ดิษรัฐกิจ 
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Jarupat Disrattakit

ห้องทำงาน 10-509 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18600
E-mail : jarupat@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2001)
วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล (2005)

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Publications)
1. Disrattakit, J., Doungchawee, G., Sutapun, B., Srikhirin, T., Diagnosis of Leptospirosis by fluorescence sensing techniques. 28th Congress on Science and Technology of Thailand. 2002: 280.
2. Disrattakit, J., Poomkeaw, S., Doungchawee, G., Sutapun, B., Amarit, R., Srikhirin, T., Detection of Lectospiral bacteria by surface plasmon resonance spectroscopy. 30th Congress on Science and Technology of Thailand. 2004: 145.
3. Poomkeaw, S., Udomsangpetch, R., Sutapun, B., Amarit, R., Disrattakit, J., Srikhirin, T., The study of protein adsorption on gold and polystyrene by surface plasmon resonance. 31st Congress on Science and Technology of Thailand. 2005: 198.
4. จารุภัทร ดิษรัฐกิจ, สิรสา ภูมิเขียว, เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์, รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์, บุญส่ง สุตะพันธ์. Surface Plasmon Resonance อุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสง แห่งอนาคต, โครงการสัมมนาเชิงปฏิการการฟิสิกส์ ครั้งที่ 13: หน้า 117-123

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
2. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
3. ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
4. ฟิสิกส์ทั่วไป
5. ทัศนศาสตร์
6. อิเล็กทรอนิกส์