อาจารย์ ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ


            

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) จตุรงค์ สุคนธชาติ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Jaturong Sukhontachat

ห้องทำงาน 19-1608 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18564
E-mail : sukonthachat@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1994)
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1999)
Ph.D. (Physics), Dr.rer.nat., Institute of Astrophysics, University of Innsbruck, Austria (2005)

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

ประชุมวิชาการ (Conferences)
1. David Ruffolo and Jaturong Sukonthachat, “Multiple Magnetic Fields-Shock Crossings and Particle Acceleration at Quasi-Perpendicular Shocks,” Proc. 26th Internat. Cosmic Ray Conf., 7, 467 (Salt Lake City, USA, August, 1999)

ภาระงานประจำ
- งานสอนที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 3
- กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) หลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
- ช่วยปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมครูอาจารย์ ส่งเสริมการค้นคว้า ปรับปรุงและประเมินมาตรฐาน แบบเรียน แบบฝึกหัด ประดิษฐ์อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สัปดาห์ละ 1 วัน 
- กรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

เอกสารวิชาการ
ปี พ.ศ. 2551 
- บทความวิจัย เรื่อง “A Study of Conceptual Understanding in Basic Astronomy of Grade 9 and 10 Students in Rural Areas of Thailand”, S. Khongpugdee, J. Sukonthachat, N. Phonphok, and S. Sowathanapibul, The 3rd Siam Physics Congress 2008.
ปี พ.ศ. 2550
- บทความวิจัย เรื่อง “The Cluster of Galaxies Abell3558: An implication for cosmology”, Jaturong Sukonthachat and Sabine Schindler, Thailand-Korea Joint Workshop on Stellar Astrophysics 2007.
- บทความวิชาการ เรื่อง “นักวิทยาศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่าโลกกำลังร้อนขึ้น: การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกิดจากวิชาดาราศาสตร์ในการแสดงว่าโลกกำลังร้อนขึ้น” เผยแพร่ในวารสารวิชาการราชภัฎ
กรุงเก่า ฉบับพิเศษ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2550 ความยาว 4 หน้า
ปี พ.ศ. 2549
- บทความวิจัย เรื่อง “The Sawtooth Effect on Particle Acceleration at Quasi-Perpendicular Shocks in Random Magnetic Fields” American Geophysical Union” Pongkitiwanichakul, P., Ruffolo, D., Sukonthachat, J., and Matthaeus, W. H., American Geophysical Union, Fall Meeting 2006

งานวิจัยและงานประดิษฐ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2551)
- “A Study of Conceptual Understanding in Basic Astronomy of Students in Thailand”, S. Khongpugdee, J. Sukonthachat, and N. Phonphok.
- “The Relation between Total Mass and Dark Matter Profiles of Clusters of Galaxies and Their Morphological Analysis”, Jaturong Sukonthachat and Theerathawan Panklang
- “การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนวิชาดาราศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียนไทย”, จตุรงค์ สุคนธชาติ, โครงการวิจัยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551
ในวงเงิน 229,000 บาท ระยะเวลาทำงานวิจัย 2 ปี
- “ความไม่แน่นอนในการวัด”, จตุรงค์ สุคนธชาติ และสมศักดิ์ มณีรัตนะกูล, งานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ศึกษา สำหรับรายวิชา ฟส.183 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนิสิตวิชาเอกฟิสิกส์ โดยเน้นให้นิสิตผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเลขนัยสำคัญ และความไม่แน่นอนในการวัด
- การประดิษฐ์ “แผนที่ดาวที่สามารถบอกตำแหน่งและเฟสของดวงจันทร์ได้อย่างถูกต้อง”, จตุรงค์ สุคนธชาติ, ฉัตรกมล ภู่เพชร และวนิสา สุขประเสริฐ

กรรมการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ/การบริการทางวิชาการ (ทางด้านดาราศาสตร์)
ปี พ.ศ. 2551

- วิทยากรบรรยายในการอบรมครูระดับประถมศึกษา เรื่อง “ทัศนูปกรณ์กับการสำรวจอวกาศ เทคนิคการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00 – 16.30 น.
- วิทยากรในการบรรยายในหัวข้อทางดาราศาสตร์ 8 หัวข้อ ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2551 เวลา 9.00 – 21.00 น. ณ ห้อง 3605 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 
- ผู้นำคณะครูและนักเรียน ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านดาราศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิค ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 3 พ.ค. 51 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
- กรรมการตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการ (Data Analysis) ในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์แนวหน้า (ว40261) ให้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
- ที่ปรึกษาและทำการสอนนักเรียนที่เข้าค่าย สอวน. ดาราศาสตร์ ค่ายที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2550 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ปี พ.ศ. 2550
- กรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ และตัดสินผลการสอบภาคปฏิบัติ ในการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
- อนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกข้อสอบและตัดสินชี้ขาดในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยากรบรรยายในการอบรมครูระดับประถมศึกษา เรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศ และการสำรวจอวกาศและความคืบหน้าโครงการอวกาศ” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 
- วิทยากรบรรยายในการอบรมครูระดับประถมศึกษา เรื่อง “เวลาทางดาราศาสตร์ กฎของเคปเลอร์ และมนุษย์กับจักรวาล” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในวันที่
5 มิถุนายน 2550
- นักวิชาการผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยเรื่อง “ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ความคิดเห็นกับครูและนักเรียนที่มาร่วมเสนอผลงานในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิจัยรุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการ LEESA ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- ร่วมเป็นเกียรติและอภิปรายในงานแถลงข่าวลงนามความร่วมมือ ในโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์” เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้เผยแพร่บน CD และเว็บไซด์ (สกว.)
ปี พ.ศ. 2549
- วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ดาราศาสตร์กับรังสีคอสมิก” ให้กับนิสิตหลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรครินทรวิโรฒ 
- วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 2 (ดาราศาสตร์) ในวันที่ 30 มีนาคม - ที่ 7 เมษายน 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนทางดาราศาสตร์ ในโครงการ สอวน. ดาราศาสตร์ของโรงเรียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2549 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาพิเศษ/สัมมนาพิเศษ (ทางด้านดาราศาสตร์)
ปี พ.ศ. 2551 

- ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านดาราศาสตร์ สำหรับความร่วมมือทางดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยทางดาราศาสตร์แห่งชาติกับมหาวิทยาลัยลิฟเวอร์พูล จอห์นมอรส์ ประเทศอังกฤษ ณ จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์ เรื่อง “Astronomy in China” โดย Prof. Jian-Ning FU จากประเทศจีน ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- โครงการบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์ เรื่อง “ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน ในประเทศไทย ครั้งที่ 2” ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2550
- การบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์เรื่อง “Spectrograph in Astronomy” และ “Researches in Astronomy with Small Telescopes” โดย Prof. Jian-Ning FU จากประเทศจีน ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์เรื่อง “ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน ในประเทศไทย ครั้งที่ 1” ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Workshop on TotalView (The parallel debugger)” ณ ห้อง INC1-304 ชั้น 3 สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
- อบรมในหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทางดารา-ศาสตร์ฟิสิกส์ XMM-Newton “The 3rd VILSPA XMM-Newton SAS Workshop” ที่ VILSPA European Space Agency, SPAIN.
- อบรมทางเอกภพวิทยา “Common Trends in Cosmology and Particles Physics” ที่ Lake Balaton, HUNGARY.
ปี พ.ศ. 2545
- เรียนหลักสูตรดาราศาสตร์ระยะสั้นผ่านทางอินเตอร์เน็ต “Searching for Extraterrestrial Life” ที่ Centre of Astrophysics & Supercomputing, Swinburne University of Technology, AUSTRALIA. 
- อบรมและดูงานทางด้านดาราศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “Helioseismology” ที่ Sheffield Hallam University, ENGLAND. 
ปี พ.ศ. 2543
- ดูงานในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบและก่อสร้างหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์” ที่ Yunnan Astronomy Observatory, CHINA.

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ฟิสิกส์ทั่วไป
2. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
3. ดาราศาสตร์
4. ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
5. คอมพิวเตอร์ฟิสิกส์
6. พรมแดนใหม่ฟิสิกส์