ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา เอี่ยมบู่


        

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) อารียา เอี่ยมบู่
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Areeya Aeimbhu

ห้องทำงาน 10-514 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18190
Email : areeya@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (199 )
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1999)
วท.ด.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2005)

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ  (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
1. Aeimbhu, A.; Castle J.E.; Singjai, P., Relation of Albumin Concentration and Its Adsorbed Overlayer Thickness on Commercially Pure Titanium Using X-ray Photoelectron Spectroscopy, European Cells & Materials. 7, Suppl 1, 2004, 6.
2. Aeimbhu, A.; Castle J.E.; Singjai, P., The Influence of Albumin on the Electrochemical Behaviour ofCommercial Titanium, Key Eng. Mats. 288-289, 2005, 615.
3. Aeimbhu, A.; Castle J.E.; Singjai, P., Accounting for the Size of Molecules in Determination of Adsorption Isotherms by XPS; Exemplified by Adsorption of Chicken Egg Albumin on Titanium, Surf. Int. Anal. 37, 2005, 1127.

การเสนอผลงาน
1. Aeimbhu, A.; Castle J.E.; Singjai, P., Relation of Albumin Concentration and Its Adsorbed Overlayer Thickness on Commercially Pure Titanium Using X-ray Photoelectron Spectroscopy, European Cells & Materials V: The Cell Biomaterial Interaction, Congress Centre, Davos, SWITZERLAND (June 28-30, 2004).
2. Aeimbhu, A.; Castle J.E.; Singjai, P., The Influence of Albumin on the Electrochemical Behaviour of Commercial Titanium, The 6th Asia Symposium on Biomedical Materials, Emei City, Chengdu, CHINA (July 19-22, 2004) 

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ฟิสิกส์ทั่วไป
2. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
3. ภาษาอังกฤษสำหรับฟิสิกส์
4. กลศาสตร์
5. ฟิสิกส์ของของแข็ง