อาจารย์ ดร.สุพิชญ แขมมณี


         

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) สุพิชญ แขมมณี
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Supitch Khemmani

ห้องทำงาน 19-1612 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18565
E-mail : supitch@swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1996)
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2000)
วท.ด. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2005)

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

งานวิจัย
1. Aspects of the Jaynes-Cummings model in quantum optics.
2. Separability of quantum systems. 
3. Vortex pinning and effective vortex mass.
4. Time in quantum mechanics.

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Publications)
1. Supitch Khemmani, Virulh Sa-yakanit, and Walter T. Strunz, Inseparability of light and matter, Physics Letters A 341 (2005) 87-93.
2. Supitch Khemmani and Virulh Sa-yakanit, Localization and the effective mass of a vortex, Journal of Physics: Condensed Matter 18 (2006) 2655-2663.

ประชุมวิชาการ (Conferences)
1. First Workshop on Biological Physics 2000 (BP2K), held at the Auditorium of Chulalongkorn University (18-22 September 2000).
2. The Physics RGJ Seminar Series 2001, held at the Auditorium of Chulalongkorn University (8 June 2001).
3. TpcosmoI (the first Ta Poa School of Cosmological Phycsics), held at the Department of Physics, Naresuan University (1-8 April 2002).
4. The RGJ-Ph.D. Congress III, held at Jomtien Palm Beach Hotel Resort, Pattaya (25-27 April 2002).
5. Workshop and Symposium on Membrane Science and Technology, held at Prince of Songkla University (13-15 January 2003) and BP. Samila Beach Hotel, Songkhla (16-17 January 2003).
6. A day of quantum dynamics, held at the University of Freiburg, Hermann-Herder-Strasse 6, 79104 Freiburg, Germany (23 July 2004).

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
2. คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
3. กลศาสตร์ควอนตัม