อาจารย์ ดร.เข้ม พุ่มสะอาด


          

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) เข้ม  พุ่มสะอาด
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Kem Pumsa-ard

ห้องทำงาน 10-408 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18163
E-mail :  kem@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Dr.rer.nat. (Physics), University of Tuebingen, Germany

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Publications)
1. Faessler, T. Gutsche, V. E. Lyubovitskij and K. Pumsa-ard, Chiral dynamics of baryons in a Lorentz covariant quark model, Phys. Rev. D 73, 114021, 2006 [arXiv:hep-ph/0511319] 

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ฟิสิกส์ทั่วไป
2. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
3. ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน
4. กลศาสตร์
5. พรมแดนใหม่ฟิสิกส์